Odstąpienie od umowy 

 

 1. Postanowienia wskazane w niniejszym punkcie mają zastosowanie jedynie w przypadku Konsumenta oraz Kupującego będącego osobą fizyczną zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

 2. Konsument oraz Kupujący, o którym mowa w pkt VIII ust. 1 powyżej może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w Sklepie internetowym w terminie 14 (czternaście) dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art 34 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta (https://uokik.gov.pl/download.php?id=1224) w przypadku innych produktów niż określone w pkt.2. 

 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Konsument lub Kupujący, o którym mowa w pkt VIII ust. 1 powyżej, wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta lub Kupującego, o którym mowa w pkt VIII ust. 1 powyżej, weszła w posiadanie rzeczy, zaś w przypadku, gdy zamówienie obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – po upływie 14 (czternaście) dni od dnia od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument lub Kupujący, o którym mowa w pkt VIII ust. 1 powyżej, wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

 4. Konsument lub Kupujący, o którym mowa w pkt VIII ust. 1 powyżej, może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

 5. Konsument lub Kupujący, o którym mowa w pkt VIII ust. 1 powyżej, może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej https://sklep.impuls24h.pl/ za pośrednictwem formularza reklamacyjnego " TU BĘDZIE " 

 6. Oryginał paragonu lub faktury jest niezbędny do uznania zwrotu.                                                                   

 7. Jeżeli Konsument lub Kupujący, o którym mowa w pkt VIII ust. 1 powyżej, skorzysta z tej możliwości, wówczas Sklep niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). 

 8. Sklep internetowy nie odbiera przesłanych Konsumentowi lub Kupującemu, o którym mowa w pkt VIII ust. 1 powyżej, rzeczy w wykonaniu zawartej umowy. Konsument lub Kupujący, o którym mowa pkt VIII ust. 1 powyżej, winien odesłać lub przekazać zakupioną rzecz do siedziby Sklepu internetowego niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Konsument lub Kupujący, o którym mowa w pkt VIII ust. 1 powyżej, poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument lub Kupujący, o którym mowa w pkt VIII ust. 1 powyżej, odeśle rzecz przed upływem terminu 14 (czternaście) dni. Wraz ze zwrotem rzeczy Konsument lub Kupujący, o którym mowa w pkt VIII ust. 1 powyżej, winien przesłać otrzymaną fakturę lub paragon. 

 9. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy związane z odstąpieniem od Umowy przez Konsumenta lub Kupującego, o którym mowa w pkt VIII ust. 1 powyżej, ponosi odpowiednio Konsument bądź Kupujący, o którym mowa w pkt VIII ust. 1 powyżej. Sklep internetowy nie przyjmuje zwrotów żadnych paczek odsyłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami. 

 10. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep internetowy zwraca Konsumentowi lub Kupującemu, o którym mowa w pkt VIII ust. 1 powyżej, wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Kupującego, o którym mowa w pkt VIII ust. 1 powyżej, sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sklep internetowy został poinformowany o decyzji Konsumenta lub Kupującego, o którym mowa w pkt VIII ust. 1 powyżej, o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użyte przez Konsumenta lub Kupującego, o którym mowa w pkt VIII ust. 1 powyżej, w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Kupujący, o którym mowa w pkt VIII ust. 1 powyżej wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument lub Kupujący, o którym mowa w pkt VIII ust. 1 powyżej, nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem należności. 

 11. Sklep internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

 12. Prawo Kupującego do odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadku towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, czyli przygotowanych na specjalne, indywidualne zamówienie Kupującego, dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb określonych w Zamówieniu (np. haftowane pod indywidualne zamówienie produkty). 

 13. Zakupiony towar należy zwrócić do siedziby Sklepu:  PPUH IMPULS KRZYSZTOF ADAMSKI , WIOSKA , UL.BUKOWA 16 , 56-500 SYCÓW  

 14. W przypadku przesyłek wysłanych i nieodebranych przez Kupującego - przesyłka zostaje zwrócona Sprzedającemu. W przypadku nieodebrania przez Kupującego dostarczonego towaru we wskazanym terminie dostawy, Sprzedającemu przysługiwać będzie prawo do domagania się od Kupującego naprawienia szkody wynikłej z nienależytego wykonania przez niego Umowy, w tym zwrotu kosztów wysyłki towaru oraz przesyłki zwrotnej do Sprzedającego, także w przypadku zamówień z darmową dostawą, które nie zostały odebrane przez Kupującego i nastąpił ich zwrot do Sprzedającego. W przypadku płatności przelewem Sprzedający dokona zwrotu otrzymanych od Klienta płatności po potrąceniu poniesionych przez niego kosztów. Sprzedawca dokona zwrotu należnych na rzecz Kupującego środków w ten sam sposób, w jaki dokonał zapłaty chyba, że Konsument wskaże inny sposób zwrotu środków. 

 15. Na podstawie bieżącej promocji Klientowi przysługiwać może prawo do darmowej dostawy zamówienia na wskazany przez niego adres wyłącznie pod warunkiem dokonania płatności za zamówiony towar w całości oraz jego odbioru we wskazanym terminie. W przypadku nieodebrania przesyłki, Klient traci prawo do darmowej dostawy i zostanie obciążony przez Sprzedającego kosztem wysyłki zamówienia do Klienta i kosztem przesyłki zwrotnej do Sprzedającego.