Regulamin 

 

Regulamin sklepu internetowego PPUH IMPULS “NACIKOWO”  

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego PPUH IMPULS, składania zamówień na towary dostępne w Sklepie Internetowym PPUH IMPULS, dostarczania zamówionych towarów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży towarów i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. 

Sklep Internetowy PPUH IMPULS – to działający po adresem https://sklep.impuls24h.pl/  sklep internetowy prowadzony przez: 

PPUH IMPULS KRZYSZTOF ADAMSKI  

Wioska , ul.Bukowa 16 , 56-500 Syców  

NIP : 6191536713 

REGON: 932896816 

 

SŁOWNIK 

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 

Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie internetowym 

Konsument - osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową 

Użytkownik – osoba, która dokonała rejestracji w Sklepie internetowym 

 

I. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO 

1. Korzystanie ze Sklepu internetowego, jak również rejestracja w Sklepie internetowym, są bezpłatne. 

2. Koniecznym do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do składania w nim zamówień, jest posiadanie przez Kupującego komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet i wyposażonego w przeglądarkę internetową, a także aktywnego konta poczty elektronicznej. 

3. Składanie zamówień przez Kupującego na stronie https://sklep.impuls24h.pl/ możliwe jest po uprzedniej rejestracji Kupującego jako Użytkownika Sklepu internetowego lub bez dokonywania takiej rejestracji. 

4. Rejestracja Kupującego jako użytkownika sklepu wymaga podania przez Kupującego następujących informacji w formularzu rejestracyjnym: 
a) danych logowania – adresu e-mail oraz podania wybranego przez Kupującego hasła, 
b) danych osobowych – imię, nazwisko, adres oraz zaakceptowania Regulaminu sklepu https://sklep.impuls24h.pl/ 
Rejestrując konto, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep internetowy jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, wyraża zgodę na przesyłanie treści marketingowych, oraz do realizacji zamówień Klienta (więcej na temat ochrony danych osobowych w pkt IX). 

5. Po założeniu przez Kupującego konta użytkownika Sklepu internetowego https://sklep.impuls24h.pl/ logowanie będzie następowało po wpisaniu przez Kupującego adresu e-mail oraz hasła wskazanego przy rejestracji. 

6. Kupowanie bez dokonywania rejestracji wymaga podania przez Kupującego jego danych osobowych, telefonu kontaktowego, adresu e-mail oraz zaakceptowania Regulaminu sklepu https://sklep.impuls24h.pl/, a także wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Sklep internetowy jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Kupującego. 

7. W celu usunięcia konta Kupującego ze Sklepu internetowego należy wysłać wiadomość e-mail na adres adamska.a0@onet.eu z prośbą o usunięcie konta za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym. 

 

II. INFORMACJE O PRODUKTACH I CENACH 

1. Informacje o towarach dostępnych w asortymencie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 

2. Ceny towarów wskazanych na stronach Sklepu internetowych: 
a) podawane są w złotych polskich; 
b) zawierają należny podatek od towarów i usług (VAT); 
c) nie zawierają kosztów dostawy, które zależą od sposobu dostarczenia produktu do Kupującego, od wartości, wielkości i wagi zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Kupującego. Nie ma możliwości zmiany sposobu zapłaty do dokonaniu akceptacji zamówienia. 

3. Informacja w polu z ceną „Oferta na zamówienie” oznaczać może, że towar nie jest dostępny w sprzedaży detalicznej lub jest dostępny tylko na indywidualne zamówienie. 

4. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach i dostępności produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 

 

III. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ I ICH REALIZACJA 

1. Klient może składać zamówienia na towary dostępne w asortymencie Sklepu internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. W przypadku planowanych przestojów technicznych Klient zostanie poinformowany z wyprzedzeniem za pośrednictwem informacji umieszczonej w sklepie internetowym. 

2. Procedura złożenia zamówienia przedstawia się następująco: 
a) Kupujący dokonuje wyboru towaru spośród dostępnego asortymentu wraz ze wskazaniem ceny brutto, a także ilości; 
b) Kupujący dokonuje wyboru formy zapłaty spośród oferowanych przez Sklep internetowy; 
c) Kupujący dokonuje wyboru sposobu dostawy towaru spośród oferowanych przez Sklep internetowy; 
d) Kupujący dokonuje wyboru sposobu dokumentu fiskalnego (faktura VAT/paragon) spośród oferowanych przez Sklep internetowy; 
e) Kupujący ostatecznie zatwierdza zapoznanie się z Regulaminem Sklepu internetowego; 
f) Kupujący potwierdza złożenie zamówienia, potwierdza gotowość do zapłaty za zamówienie i zatwierdza kwotę dostawy towaru. 

3. Z chwilą kliknięcia przez Kupującego ikony „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” przyjmuje się, że Kupujący złożył Sklepowi internetowemu ofertę zawarcia umowy sprzedaży (tj. zakupu wybranych towarów). Przyjmuje się także, iż Kupujący świadomie zaakceptował przedmiot, cenę i warunki realizacji złożonego zamówienia zgodnie z Regulaminem Sklepu internetowego oraz swój obowiązek zapłaty ceny z tytułu złożonego zamówienia. Przez przedmiot i warunki realizacji zamówienia rozumie się cenę, wielkość, charakterystykę, ilość, czas, koszt i sposób dostawy towarów zamówionych przez Kupującego. 

4. Kupujący oprócz ceny za wybrane produkty zobowiązany jest do poniesienia kosztów przesyłki, które różnią się w zależności od wymiarów i wagi paczki/dostawy, wybranego przez Kupującego sposobu dostawy towarów (sposoby dostawy rzeczy są wskazane poniżej w pkt. IV). 

5. Kupujący po złożeniu zamówienia otrzyma potwierdzenie jego złożenia w Sklepie internetowym - drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego, przy składaniu zamówienia lub przy rejestracji konta Użytkownika, adres e-mail. 

6. Ze względu na dużą rotację towarów w magazynie oraz fakt, że strona internetowa jest aktualizowana tylko raz w tygodniu, istnieje możliwość, że towar dostępny w Sklepie internetowym w momencie wpłynięcia zamówienia może być już niedostępny. 

7. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Kupującego najpóźniej w terminie 3 (trzy) dni od dnia otrzymania przez Kupującego potwierdzenia wskazanego w pkt. 5 powyżej. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Kupującego za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep internetowy zwróci niezwłocznie wpłacone pieniądze. 

8. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Kupującego najpóźniej w terminie 3 (trzy) dni od dnia otrzymania przez Kupującego potwierdzenia wskazanego w pkt. 5 powyżej, w celu podjęcia przez Kupującego decyzji o sposobie realizacji zamówienia. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia. Kupujący ma następujące możliwości: 
a) częściowa realizacja - wybór przez Kupującego tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów; 
b) anulowanie całości zamówienia; 
Jeśli Kupujący dokonał zapłaty za towar objęty zamówieniem - Sklep internetowy niezwłocznie zwróci należność Kupującemu w odpowiedniej części. 

9. Najpóźniej w terminie 3 (trzy) dni od dnia otrzymania przez Kupującego potwierdzenia wskazanego w pkt. 5 powyżej Sklep internetowy potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego przez Kupującego w formularzu zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia do realizacji jest oświadczeniem Sklepu internetowego o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt 3 powyżej. 

10. Do sprzedaży produktów z działu Outlet - Sale do -50% i Oferta sezonowa przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, więc realizacja zamówień nastąpi według kolejności wpływania zamówień na te produkty, aż do wyczerpania zapasów objętych tą ofertą sprzedaży. 

11. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura, który jest dołączane są do przesyłki zawierającej zamawiany towar albo wysyłana na adres e-mail. Na życzenie Klienta wystawiona zostanie faktura VAT na wskazany podmiot zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokument sprzedaży (paragon lub faktura VAT) wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki. 

12. Sklep internetowy jest obowiązany do dostarczenia zamówionych towarów wolnych od wad. 

 

IV. CZAS REALIZACJI I DOSTAWY 

1. Termin realizacji zamówienia przez Sklep internetowy wynosi maksymalnie do 7 (siedem) dni roboczych + czas dostawy, który to termin należy liczyć od dnia otrzymania przez Kupującego potwierdzenia złożenia zamówienia i prawidłowo dokonanej zapłaty. 

2. Wysyłka zamówionych towarów w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności w formie przedpłaty lub on-line kartą płatniczą jest realizowane po wpłynięciu pieniędzy za zamówiony towar na konto Sklepu internetowego – uruchamiany jest proces kompletowania i pakowania przesyłki. Jeśli w ciągu 7 (siedem) dni roboczych nie zostanie zaksięgowana wpłata na konto – zamówienie Kupującego zostaje automatycznie anulowane. 

3. Czas dostawy (orientacyjny): czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską: 48 godzin. 

4. Kupujący jest zobowiązany do odbioru zamówionego towaru. 

5. Nieodebranie towaru przez Kupującego we wskazanym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z realizacji Umowy. 

6. W przypadku przesyłek wysłanych i nieodebranych przez Kupującego - przesyłka zostaje zwrócona Sprzedającemu. W przypadku nieodebrania przez Kupującego dostarczonego towaru we wskazanym terminie dostawy, Sprzedającemu przysługiwać będzie prawo do domagania się od Kupującego naprawienia szkody wynikłej z nienależytego wykonania przez niego Umowy, w tym zwrotu kosztów wysyłki towaru oraz przesyłki zwrotnej do Sprzedającego, także w przypadku zamówień z darmową dostawą, które nie zostały odebrane przez Kupującego i nastąpił ich zwrot do Sprzedającego. W przypadku płatności przelewem Sprzedający dokona zwrotu otrzymanych od Klienta płatności po potrąceniu poniesionych przez niego kosztów. Sprzedawca dokona zwrotu należnych na rzecz Kupującego środków w ten sam sposób, w jaki dokonał zapłaty chyba, że Konsument wskaże inny sposób zwrotu środków. 

7. Na podstawie bieżącej promocji Klientowi przysługiwać może prawo do darmowej dostawy zamówienia na wskazany przez niego adres wyłącznie pod warunkiem dokonania płatności za zamówiony towar w całości oraz jego odbioru we wskazanym terminie. W przypadku nieodebrania przesyłki, Klient traci prawo do darmowej dostawy i zostanie obciążony przez Sprzedającego kosztem wysyłki zamówienia do Klienta i kosztem przesyłki zwrotnej do Sprzedającego. 

8. Kupujący może zgłosić prośbę o ponowne wysłanie towaru pod warunkiem, że pokryje ponownie koszty jego dostawy. 

 

V. ODBIÓR PRZESYŁKI I REKLAMACJE 

1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie internetowym w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze: wad fabrycznych, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu czy niezgodności towaru ze złożonym zamówieniem. 

Reklamacje można składać wyłącznie za pośrednictwem meila adamska.a0@onet.eu 

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokumentację zdjęciową, obejmującą uszkodzoną zawartość przesyłki wraz z zabezpieczeniem towaru i opakowaniem zewnętrznym, a także list przewozowy. Brak zdjęć będzie skutkował brakiem możliwości poprawnego złożenia reklamacji. 

2. W związku z możliwym uszkodzeniem przesyłki w czasie dostawy, Kupujący powinien dokładnie sprawdzić w momencie odbioru przesyłki, czy paczka zawierająca zamówione towary nie jest uszkodzona mechanicznie. 

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków w zawartości przesyłki należy spisać protokół szkody kurierskiej. Należy dokonać tego w momencie odbierania przesyłki. 

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zawartości przesyłki po odjechaniu kuriera, należy skontaktować się niezwłocznie z firmą kurierską (telefon znajduje się na liście przewozowym) i zażądać ponownego przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu podając numer przesyłki z listu przewozowego lub wypełnić protokół szkody on-line dostępny na stronie firmy kurierskiej. Można tego dokonać w ciągu 2 dni roboczych od odebrania przesyłki. 

Odpowiedni wzór protokołu szkody jest dostępny poniżej: 

W przypadku reklamacji nie dotyczących usługi dostarczenia, tylko zawartości przesyłki Klient ma 2 dni robocze na zgłoszenie reklamacji. Po tym okresie reklamacje, dotyczące błędów asortymentowych i ilości produktu, nie będą rozpatrywane. 

Spisany protokół wraz z dokumentacją zdjęciową oraz zdjęciem oryginału paragonu lub faktury należy przesłać na adres adamska.a0@onet.eu  Oryginał paragonu lub faktury jest niezbędny do uznania reklamacji. 

Po otrzymaniu meila PPUH IMPULS najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. 

Sklep internetowy może zażądać odesłania reklamowanego towaru. 

3. Sklep jest odpowiedzialny wobec Kupującego, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego towaru. 

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego – Sklep niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Kupującego oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady towaru lub obniżenia ceny Sklep internetowy zwróci niezwłocznie Kupującemu należność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Sklep internetowy nie przyjmuje zwrotów żadnych paczek odsyłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami. 

6. Kupujący będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ma prawo złożyć reklamację stosownie do treści pkt VII ust. 1-6. 

 
VI. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych sklepu https://sklep.impuls24h.pl/ jest: 

PPUH IMPULS 
NIP 6191536713 
Regon 932896816 
 

 2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep Internetowy danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sklep Internetowy danych osobowych Kupującego może uniemożliwiać świadczenie przez Sklep Internetowy usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Kupującego zakupów w Sklepie Internetowym. 

3. Kategorie gromadzonych danych osobowych: 

- użytkownicy składający zamówienia: nazwa firmy, imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, adres rozliczeniowy, numer telefonu, imię i nazwisko osoby dla kontaktu, dane opiekuna handlowego; 

- dane demograficzne: kraj i preferowany język; 

- dane powstałe w związku z zawartą umową – zakupione produkty, wartość świadczonych usług; 

- użytkownicy otrzymujący informacje marketingowe: nazwa i dane kontaktowe - adres e-mail i imię i nazwisko. 

Ponadto gromadzone są zapisane informacje dotyczące zachowania na stronach internetowych, których administratorem jest firma PPUH IMPULS 

4. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Kupującym i wykonywania umów sprzedaży towarów zamówionych przez Kupującego w Sklepie Internetowym. Podstawą prawną przetwarzania jest tu konieczność realizacji umowy sprzedaży oraz spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. dokumenty księgowe). 

Dane są wykorzystywane do celów komunikacji z Użytkownikiem i jej personalizacji: telefonicznie, e-mailem lub w innej formie (w celu pomocy w dokończeniu zamówienia, poinformowania o stanie rozpatrywania reklamacji, uzyskania dodatkowych informacji albo zawiadomienia o konieczności dokonania przez Użytkownika operacji). 

5. W przypadku wyrażenia przez Kupującego dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep Internetowy w celu informowania Kupującego o nowych towarach i promocjach dostępnych w Sklepie Internetowym na przykład telefonicznie, e-mailem lub w innej formie, aby przypomnieć o produktach umieszczonych w koszyku, pomóc w dokończeniu zamówienia, poinformować o stanie rozpatrywania wniosku, zamówienia lub reklamacji, czy też w celu uzyskania dodatkowych informacji. 

6. Newsletter drogą e-mailową (informacje handlowe) - w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika na wysyłkę newsletterów drogą e-mailową wysyłamy Użytkownikowi informacje handlowe dotyczące produktów podobnych do zakupionych wcześniej. 

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania takich informacji handlowych za pośrednictwem odnośnika, znajdującego się w każdej wiadomości e-mail. Aby zrezygnować z subskrypcji, Użytkownik może również usunąć zgodę na przesyłanie wiadomości typu newsletter po zalogowaniu się do panelu klienta, skontaktować się z naszą obsługą klienta lub pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych. 

Po rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych nie będziemy używać danych elektronicznych Użytkownika do tych celów. Użytkownik ma jednak prawo ponownego wyrażenia zgody na wysyłanie takich wiadomości w panelu Klienta. 

Wyświetlane oferty reklamowe mogą być wybrane na podstawie innych informacji dotyczących Użytkownika, które uzyskaliśmy na podstawie zebranych danych kontaktowych, danych demograficznych, ulubionych pozycji i danych w zakresie korzystania z naszych produktów i stron internetowych (cookies, adres IP, dane przekazane przez przeglądarkę, dane na temat kliknięć, wyświetlone informacje handlowe, oglądane produkty). Nie prowadzimy w pełni zautomatyzowanego przetwarzania, które miałoby skutki prawne dla Użytkownika. 

Jeżeli Użytkownik nie jest naszym klientem, dane przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody. Użytkownik może w każdej chwili bezpłatnie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Dane kontaktowe znajdują się na końcu niniejszego dokumentu. 

7. Newsletter drogą sms (informacje handlowe) - w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody przez Użytkownika na wysyłkę newsletterów drogą telefoniczną poprzez wiadomości sms wysyłamy Użytkownikowi informacje handlowe dotyczące promocji, interesujących produktów lub korzystnych ofert. 

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania takich informacji handlowych poprzez usunięcie zgody na wysyłanie sms w Panelu Klienta, kontakt z naszą obsługą klienta lub pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych. 

Po rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych nie będziemy używać danych elektronicznych Użytkownika do tych celów. Użytkownik ma jednak prawo ponownego wyrażenia zgody na wysyłanie takich wiadomości w panelu Klienta. 

8. W celu realizacji zamówienia dane mogą być udostępniane firmie spedycyjnej (w celu realizacji wysyłki zamówionego towaru), firmom wydającym karty kredytowe, podmiotom świadczącym usługi płatnicze w celu przetwarzania płatności oraz bankom na podstawie zamówienia, realizacji umowy sprzedaży, organom publicznym (np. Policji). 

9. Każdy Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych za pośrednictwem linka, znajdującego się w każdej wiadomości e-mail. Aby zrezygnować z subskrypcji, można również skontaktować się z obsługą klienta lub pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych. 

10. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. 

11. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Użytkownika. Użytkownik, którego dane osobowe przetwarzamy, może w każdej chwili zażądać bezpłatnego udzielenia informacji na temat przetwarzania jego danych osobowych. 

Użytkownik może w dowolnej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli Użytkownik odwoła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jego dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane; nie dotyczy to jednak danych osobowych, które są niezbędne do realizacji przez Starą Mydlarnię obowiązków ustawowych (np. realizacja złożonego już zamówienia), realizacji zawartej umowy franczyzowej lub do ochrony prawnie uzasadnionego interesu. Dane osobowe zostaną usunięte również wtedy, gdy nie będą one potrzebne do określonego celu lub jeżeli zapisanie danych osobowych Użytkownika będzie niedopuszczalne z innych przyczyn określonych w przepisach prawa. 

12. Kupujący, podając swoje dane, oświadcza, iż są to jego prawdziwe dane. 

13. Przetwarzanie plików cookies ze stron internetowych. 

Jeżeli w przeglądarce internetowej Użytkownika włączono obsługę plików cookies, przetwarzane są zapisy zachowań Użytkownika na podstawie plików cookies umieszczonych na stronie internetowej https://sklep.impuls24h.pl/ w celu zapewnienia lepszego działania stron internetowych firmy oraz dla celów reklamy internetowej firmy PPUH IMPULS 

 
VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe Użytkownika są przesyłane w postaci zaszyfrowanej. Stosujemy protokół szyfrowania SSL (secure socket layer). Nasze strony internetowe i pozostałe systemy zabezpieczamy przy pomocy środków technicznych i organizacyjnych chroniących przed utratą i zniszczeniem danych osobowych Użytkownika, przed dostępem osób nieupoważnionych do danych Użytkownika, ich zmianą lub rozpowszechnianiem. 

2. Dane osobowe przetwarzane są i przechowywane przez okres niezbędny do zabezpieczenia wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy sprzedaży, tj. w procesie zamówienia i w okresie gwarancji. 

Dane osobowe przechowywane są przez okres, przez który PPUH IMPULS jako administrator ma obowiązek przechowywać dane zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. Dokumenty księgowe, np. faktury wystawione przez firmę, są zgodnie z prawem przechowywane przez okres 10 lat od ich wystawienia. 

Zgoda na otrzymanie informacji o dostępności towaru pozostaje ważna do czasu wysłania informacji o dostępności, nie dłużej jednak niż przez 1 rok lub do jej odwołania. 

Zgoda na otrzymywanie ofert marketingowych jest ważna przez 4 lata lub do jej odwołania. 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827). 

2. Ewentualne spory powstałe między Kupującym niebędącym Konsumentem a Sklepem internetowym rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu internetowego. 

3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunku do Sklepu internetowego. 
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; 
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz 
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 

3. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu internetowego zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.